آلبوم عکس - تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک

تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 1 / 12
دستگاه الکتروکوتر آر اف - دستگاه RF ( الکتروسرجری )
578 * 503 (156 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 2 / 12
دستگاه ترمودرمی.
700 * 580 (186 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 3 / 12
دستگاه فارادیک هشت کانال
446 * 362 (172 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 4 / 12
دستگاه هیدروگالوانیک
546 * 487 (154 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 5 / 12
دستگاه فارادیک پنج کانال
700 * 493 (250 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 6 / 12
دستگاه هیدرودرمی
600 * 456 (153 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 7 / 12
دستگاه ترمودرمی
500 * 422 (124 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 8 / 12
دستگاه فارادیک 10 کانال
600 * 461 (157 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 9 / 12
دستگاه الکترولیز آنالوگ
550 * 460 (88 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 10 / 12
دستگاه الکتروکوتر Rf دیجیتال(تولید جدید شرکت شتاب الکترونیک)
720 * 574 (70 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 11 / 12
دستگاه فارادیک تمام کانال
570 * 486 (133 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 12 / 12
دستگاه هیدرودرمی.
720 * 555 (79 KB) 
1 2