آلبوم عکس - تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک

تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 1 / 4
دستگاه الکترولیز دیجیتال
538 * 442 (103 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 2 / 4
دستگاه الکتروکوتر آر اف - دستگاه RF
710 * 506 (201 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 3 / 4
دستگاه فارادیک چهار کانال ( 4 کانال )
573 * 402 (70 KB) 
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک
تصاویر دستگاه های پزشکی تولید شده توسط شرکت شتاب الکترونیک: عکس شماره 4 / 4
دستگاه فارادیک دو کانال ( 2 کانال )
471 * 351 (52 KB) 
1 2